Spørgsmål til hospitalsdirektøren: Er hospitalet bedre i dag end for et år siden?

Det nye hospital i Gødstrup bøvler fortsat med forskellige udfordringer - og har præsenteret 11 aktuelle problemstillinger

Regionshospitalet Gødstrup har på dets hjemmeside præsenteret 11 aktuelle udfordringer, som man bakser med på det nye hospital. Foto: Tom Laursen

Martin Hove Thomsen
Journalist| mht@herningfolkeblad.dk

De første måneder efter åbningen har ikke budt på nogen dans på roser for Regionshospitalet Gødstrup.

På hospitalets hjemmeside fortæller man nu selv om nogle af de aktuelle udfordringer, man døjer med.

Det kommer til udtryk i en liste med i alt 11 punkter.

11 aktuelle udfordringer

Byggeri af Stråleterapien, neurologi og kræft

Etableringen af ny stråleterapi er forløbet som planlagt, men med entreprenørens - JFP’s - konkurs arbejdes der med at få overblik over, hvordan byggeriet kan færdiggøres. Det er endnu ikke afklaret, hvordan tilknytningen af en ny entreprenør vil påvirke tidsplanen. Den ny stråleterapi erstatter den eksisterende stråleterapi på Gl. Landevej i Herning.

Færdiggørelse af kontorer og mødelokaler

I august påbegyndes færdiggørelsen af kontorer og mødelokaler til neurologi.

Ibrugtagning af Affald- og linnedsug

Færdiggørelsen af affald og linnedsug har været forsinket efter den oprindelige leverandørs konkurs. En ny entreprenør har siden arbejdet med færdiggørelsen, og nu foretages de endelige test af anlægget. Testningen forventes at være afsluttet inden sommerferien, og affald- og linnedsuget indkøres i juli.

Implementering af linned- og uniformskoncept

For at AGV-systemet kan tages i brug er det en forudsætning, at linned- og uniformskonceptet implementeres som forudsat, så der kommer det rette ind og udgående flow af vogne i hele hospitalet. AGV-robotterne er klar til drift.

Telefoni og patientkald

Der er tekniske udfordringer med en del af hospitalets nye telefoni-løsninger og integration til en række andre digitale løsninger. Der kan på nuværende tidspunkt ikke fastsættes et tidspunkt for løsningen af disse. De tekniske udfordringer har betydet, at der er behov for yderligere træning og uddannelse af ansatte.

Kapacitetsforbedring af sterilcentralen

Sterilcentralen har været i drift siden maj 2021 og har rengjort og steriliseret instrumenter til planlagte indgreb. I forbindelse med den fulde ibrugtagning har det vist sig, at der er en række mindre uhensigtsmæssigheder og fejl på udstyret, som betyder, at den umiddelbare kapacitet er reduceret. Der er løbende dialog og samarbejde med leverandøren om udbedringen heraf.

Kapacitetsforbedring af analysehallen

Analysehallen har været i drift siden maj 2021 og har analyseret blod- og urinprøver fra almen praksis. I forbindelse med den fulde ibrugtagning har det vist sig, at der er problemer med at nå det fulde kapacitetskrav på det avancerede analyseudstyr. Også her er der løbende dialog og samarbejde med leverandøren om forbedringen heraf.

Røntgen og Skanning får hjælp

Afdelingen for Røntgen og Skanning har fået nye scannere, som kræver oplæring af personalet, men aktuelt er der mangel på radiografer. Derfor er der indgået aftaler med privathospitaler om visitering af ugentlig 200 MR-scanninger og 150 CT-scanninger. Patienterne visiteres direkte på privathospital uden om Patientkontoret i Region Midtjylland, hvilket nedbringer sagsbehandlingstiden i forbindelse med visitationen. Der arbejdes også på intelligente it-løsninger for at frigøre ressourcer i afdelingen.

Sidemandsoplæring på operationsafsnittet

Driften af operationsgangen har været vanskeliggjort af, at de rigtige instrumenter på den rigtige stue og på det rigtige tidspunkt ikke har fungeret optimalt. Det har rykket ved planen for fælles oplæring.

På operationsafsnittet har det været nødvendigt at bruge flere medarbejdere end forventet og bruge flere personaleressourcer til sidemandsoplæring for at sikre stabile arbejdsprocesser. Den øgede bemanding på operationsafsnittet forventes afsluttet med udgangen af august i år.

Hospitalet har indtil da måttet reducere kapaciteten på hospitalets operationslejer svarende til 10-15 procent af kapaciteten. Sammenholdt med at de åbne lejer ikke kører effektivt, så er den reelle operationskapacitet aktuelt på cirka 65 procent af det ideelle.

Fokus på akutkapacitet og patientflow

Hospitalet har fortsat et højt indtag af akutte patienter, hvilket falder sammen med, at der er mangel på sygeplejersker i Akutafdelingen og på Medicinsk Afdeling. Det medfører, at patientflowet på hospitalet ikke er optimalt.

Aktuelt er der igangsat processer med målrettet oplæring af nye medarbejdere.

Fuld implementering af koncept for mad og måltider

Implementeringen af hospitalets nye koncept for mad og måltider forløber som planlagt, men er forsinket som følge af udfordringer med at rekruttere personale hertil. Det er forventningen, at konceptet vil være rullet ud på alle somatiske sengeafdelinger efter sommerferien.

Kilde: Regionshospitalet Gødstrup

Folkebladet har i den anledning spurgt hospitalsdirektøren, om der på nuværende tidspunkt er flere u...

Læs denne artikel

- og alle andre på Forum Søndag fra kun 1 krone

Forum Søndag

Dit digitale Søndagsunivers

Adgang til Forum Søndag

Adgang til fordele hos læserklubben

Forum Søndag

Dit digitale Søndagsunivers

Adgang til Forum Søndag

Adgang til fordele hos læserklubben