Afsløret efter 135 miljøtilsyn: Byggefirma har spredt asbeststøv på byggeplads i Herning

Dansk Industri har regnet sig frem til, at tæt på 1600 ton byggeaffald er sporløst forsvundet fra Fruehøjgårds byggeplads i Herning

Nedbrydningsfirmaet BR Miljøtechs håndtering af bygningsdele med pcb, asbest og andre farlige stoffer har været under al kritik på Fruehøjgårds byggeplads i Herning. Firmaet får hårde ord med på vejen af DI Dansk Byggeri efter gennemgang af 135 tilsynsnotater fra byggepladsen. Foto: Bo LUndgaard

HERNING Støv med asbest og tungmetaller er i flere år blevet spredt i området omkring Brorsonsvej og Grundtvigsvej i Herning.

Så skarpt lyder konklusionen fra brancheorganisationen DI Dansk Byggeri, som er gået ind i sagen om den nedrivning og miljøsanering, der siden 2017 har fundet sted i Fruehøjgårds boligblokke med omkring 300 lejligheder.

Spredningen er alvorlig, da asbestfibre indebærer en velkendt risiko for at pådrage sig lungehindekræft, som ofte først viser sig 20-30 år senere.

Love og regler ignoreret

Det er sagen om de mange hundrede ton byggeaffald, der er blevet dumpet i Rind Plantage, som har fået DI Dansk Byggeri til at undersøge forholdene på byggepladsen.

- Det har været lidt af et chok. Jo mere vi har gravet i sagen, jo værre har den vist sig at være, fastslår chefkonsulent Mads P. Gede fra DI Dansk Byggeri - med henvisning til en af byggepladsens underentreprenører.

Det drejer sig om virksomheden BR Miljøtech ApS, der står for miljøsaneringen og nedbrydningen af Fruehøjgårds gamle lejligheder.

- Efter at have læst rapporterne fra de miljøtilsyn, der har været foretaget på byggepladsen, må vi konstatere, at firmaet konsekvent og systematisk har ignoreret de fleste love og regler, siger Mads P. Gede, der arbejder i brancheforeningens sektion for nedrivning og miljøsanering.

Fejl på fejl i alle opgange

DI Dansk Byggeri er utilfreds med den måde, tingene er foregået på i Herning.

- Normalt vil der højst blive lavet 10 miljøtilsyn på en byggeopgave af denne størrelse og type. Men på byggepladsen i Herning har nedrivningsfirmaets adfærd ført til flere end 135 meget kritiske tilsyn, der viser den ene overtrædelse af reglerne efter den anden, siger han.

Miljøtilsynene er alle lavet af ingeniørfirmaet Rambøll, der har været ansat af boligselskabet som bygherrerådgiver. Fruehøjgård har måttet bruge et betydeligt sekscifret beløb på ekstra miljøtilsyn i forsøget på at dæmme op for BR Miljøtechs farlige nedrivningsmetoder.

- Tilsynsnotaterne viser, at Rambøll hver eneste gang har bedt BR Miljøtech om at rette ind. Desværre fremgår det, at nedbrydningsfirmaet konsekvent har lavet de samme fejl uden at ændre metoder. Det er sket igen og igen - i opgang efter opgang i så godt som samtlige boligblokke.

- Derfor er de samme fejl, der blev påpeget ved tilsynene i december 2017, gentaget helt frem til efteråret 2020, da nedbrydningsarbejdet var ved at være færdigt, siger Mads P. Gede.

Sundhedsskadeligt støv

Herning Folkeblad har fået indblik i mange af tilsynsrapporterne.

Her fremgår det, at BR Miljøtechs primært udenlandske medarbejdere generelt ikke har fulgt sikkerhedsreglerne, når de har fjernet materialer med asbest, pcb og maling med tungmetaller. Åndedrætsværn er ofte ikke brugt - og den lovpligtige forsegling af arbejdsområderne har heller ikke været i orden.

Gang på gang nævnes det også, at den såkaldte miljøvogn ikke er blevet brugt til at skifte tøj og gå i bad, når de ansatte har arbejdet med pcb, asbest og andre farlige stoffer.

»Det vil sige, at de pågældende medarbejdere (...) potentielt har udsat både sig selv og andre for sundhedsskadeligt støv fra deres meget støvede arbejdstøj«, hedder det i et af notaterne, hvor det fremgår, at medarbejderne ikke bar de lovpligtige dragter under saneringen.

»Det er tydeligt, at de udarbejdede arbejdsplaner ikke følges. Det virker ikke til, at medarbejderne er instruerede i det arbejde, de skal udføre samt farligheden heraf«, hedder det i en anden.

Det fremgår desuden af notaterne, at firmaet i en række tilfælde har opbevaret og transporteret asbeststøv i åbne containere på trods af krav fra Rambøll om lukkede containere. Det har medført fare for spredning af asbest til lokalområdet.

Flere gange har miljøtilsynene også fundet asbest, der har ligget på jorden uden for de bygninger, der var i gang med at blive miljøsaneret.

Asbeststøv i supermarkedet

Chefkonsulent Mads P. Gede oplyser, at de nævnte ting kun er toppen af isbjerget.

- Det ligger fast, at BR Miljøtechs medarbejdere ikke har skiftet arbejdstøj efter støvende asbestarbejde. De kan derfor have taget farligt asbeststøv med sig, når de har besøgt det lokale supermarked i frokostpausen, når de har taget offentlig transport eller med hjem til deres overnatningssteder.

- Der har på skiftende hold været i alt cirka 40 ungarere og rumænere på nedbrydningsopgaven. Omkring en fjerdedel af dem har ikke fremvist asbestbeviser, og en stor del af de andre beviser er afleveret så sent, at Rambøll ikke har kunnet tjekke, om de ansatte rent faktisk er uddannet til det konkrete asbestarbejde.

- Flere af de modtagne asbestbeviser er udstedt af ikke-godkendte institutioner. På andre er medarbejdernes navne stavet forkert, hvilket skaber tvivl om ægtheden. Det forklarer måske medarbejdernes farlige og uprofessionelle adfærd, understreger Mads P. Gede om den problematiske nedrivning.

Containere forsvundet

Han fastslår også, at BR Miljøtechs arbejde utallige gange er blevet standset af Rambøll på grund af risiko for sundhedsfare. Det er blandt andet sket, når støv med asbest og pcb har været efterladt i trappeopgange og har kunnet blæse ud af åbenstående vinduer og tagetager.

- Det har desværre ikke stoppet den farlige adfærd, for BR Miljøtech har i mange tilfælde arbejdet videre om aftenen eller i weekenderne, når de tilsynsførende havde forladt byggepladsen.

- Boligselskabets beboere har flere gange klaget over støjende arbejde uden for normal arbejdstid. Næste morgen har ingen kunnet bevise, hvordan arbejdet var foregået, fortæller chefkonsulenten.

Mads P. Gede oplyser endvidere, at 8-10 problematiske containere, som har været »karantænedømt« af Fruehøjgårds miljøtilsyn, er sporløst forsvundet fra byggepladsen. Det er sket uden dokumentation for, at de problematiske fraktioner har været sorteret korrekt.

1600 ton affald mangler

DI Dansk Byggeri vurderer, at indholdet i de forsvundne containere sandsynligvis også er blevet kørt til Rind Plantage.

- Sammenlagt har vi regnet os frem til, at der er omkring 1600 ton byggeaffald fra byggepladsen i Herning, som ikke er redegjort for. Det passer meget godt med det vejareal i Rind Plantage, der er blevet fyldt op med byggeaffald, siger han.

Ifølge chefkonsulenten har Fruehøjgaard af samme grund tilbageholdt omkring 200.000 kroner for manglende dokumentation for, at miljøsaneringen er udført lovligt, og at de problematiske blandede og usorterede containerlæs er behandlet og bortskaffet korrekt.

- Manglende dokumentation for miljøsanering, sortering og korrekt bortskaffelse af byggeaffaldet er ifølge Affaldsbekendtgørelsen en kritisk mangel. Derfor har boligselskabet tilsyneladende en god sag og ret til at tilbageholde betalingen, vurderer Mads P. Gede.

- Sagen er den, at det har været langt hurtigere og billigere for BR Miljøtech at rive ned uden at miljøsanere først - det vil sige adskille og fjerne asbest, pcb og andre farlige stoffer separat, som man skal gøre i henhold til miljølovgivningen.

- Men når man nedriver, som BR Miljøtech har gjort det, spreder man de farlige stoffer på langt flere byggematerialer og producerer derfor langt mere forurenet affald, der ikke kan genanvendes. Det gør bortskaffelsen dyrere og øger dermed den økonomiske gevinst ved at køre byggeaffaldet ud i skoven, fastslår han.

Behov for mere kontrol

Ifølge DI Dansk Byggeri viser sagen fra Fruehøjgårds byggeplads, at der er et stort behov for øget myndighedskontrol på nedrivningsopgaver.

- I denne sag har boligselskabet gjort sig store anstrengelser for at sikre korrekt og lovlig fjernelse af pcb, asbest og andre farlige stoffer. Alligevel er nærmest alle regler, love og vejledninger blevet omgået af nedrivningsfirmaet.

- Det er tankevækkende, at et firma som BR Miljøtech har fået lov til at løse en nedrivningsopgave til et pænt tocifret millionbeløb, der er støttet af Landsbyggefonden, siger Mads P. Gede, der hæfter sig ved, at firmaet ifølge sin seneste årsrapport har en negativ egenkapital.

- Firmaet synes at foretrække at operere i det skjulte, selv om det har samme direktør og ejer som det noget større Skærbæk Nedbrydning A/S. BR Miljøtech har ingen firmanavne på sine maskiner, undgår at sætte lovpligtige firmaskilte op på byggepladsen og har ingen hjemmeside.

- Alligevel kan de fortsætte ufortrødent på andre renoveringer på byggepladser rundt om i landet. Det tegner ikke godt for miljøet, folkesundheden og den fair konkurrence på markedet, fastslår chefkonsulenten.

Herning Folkeblad har forsøgt at få en kommentar til denne artikel fra BR Miljøtechs direktør, Henrik Beier Jessen, men han har ikke reageret på avisens henvendelser.